A CashControl Professional Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó

Üzletszabályzata

 

A jelen dokumentum a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: “Hpt.“) alapján a CashControl Professional Kft. (a továbbiakban:“Közvetítő“) független közvetítő többes ügynöki tevékenységére vonatkozó üzletszabályzatát (a továbbiakban: “Üzletszabályzat“) tartalmazza.

 

A Közvetítő adatai:

Cégnév: CashControl Profesional Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903386
Adószám: 14232484-2-42

Székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/2.
képviseli: Kálmán Anikó ügyvezető igazgató

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatának száma: EN-I-961/2010
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatának kelte: 2010.09.29

 

Bevezető rendelkezések

 1. Az üzletszabályzat célja, hogy mind az Ügyfél, mind a közvetítő értékében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak. Melyben a közvetítő minden rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik elősegíteni az ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. A közvetítő és az ügyfél közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom.

 2. A Közvetítő a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.

 3. A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

 4. A Közvetítő kizárólag a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.

Az Üzletszabályzat hatályba lépése, módosításai

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a jelen Üzletszabályzat alábbi III. 3. pontjában meghatározott ügyfélre (a továbbiakban: “Ügyfél“) és a Közvetítőre (a továbbiakban együtt: “Felek“).

Az Üzletszabályzat, illetőleg annak módosítása a Közvetítő ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében (1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/2.) való közzétételt követő naptári napon lép hatályba.

Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Közvetítő által többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre.

A Közvetítő az Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. Az Ügyfelek a Közvetítő módosított Üzletszabályzatának tervezetét nyomtatott formában az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/2.) a hatályba lépést megelőző 30 nappal megtekinthetik. Amennyiben a közvetítő az Üzletszabályzatot egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, úgy a módosításról az ügyfelet annak hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja.

Az ügyfél számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a közvetítő az ügyfelet legkésőbb hatályba lépés napját megelőző munkanapon értesíti a módosítás közvetői irodában történő kifüggesztése útján.

 

Fogalmak, értelmező rendelkezések

1. Többes Ügynök:

A Többes Ügynök fogalmát a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja definiálja, mely szerint Többes Ügynök az a „közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez”.

 

2. Versengő szolgáltatások:

a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,

b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy

c) betét és fizetési számla (bankszámla).

Nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

3. Ügyfél:

Az a jogi személy, szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély, aki részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít. Az Ügyfélre a jelen Üzletszabályzat fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával ügyfél – deviza belföldi és deviza külföldi egyaránt lehet. Az Üzletszabályzat rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind a közvetítőre mind az ügyfélre. Az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a közvetítő és az ügyfél a jogszabály keretein belül közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

 

4. Adatlap és dokumentáció:

A Közvetítő által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Pénzügyi Intézmény által az ügylet elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumok felsorolását és az ügyfélnyilatkozatokat.

 

5. Közvetítői szerződés:

Az Ügyfél és a Közvetítő között létrejött szerződés, mely alapján a Közvetítő többes ügynöki feladatot lát el és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat.

Általános rendelkezések

1. A Felek képviselői

Az Ügyfél a Közvetítőnek az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottait – ha csak a körülményekből más nem következik – az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése tekintetében a Közvetítő képviselőjének tekintheti.

A Közvetítő az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor meggyőződhet az Ügyfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, így bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő, hitelt érdemlő igazolását. Természetes személy Ügyfél esetén a Közvetítő jogosult a személyazonosság megfelelő igazolása érdekében eredeti okiratok bemutatását kérni.

A Közvetítő jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselő(ke)t, illetve az egy vagy több képviselő aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – a szükséges okiratokkal megerősített – írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

Az üzleti tárgyalások során az ügyfél a Közvetítő képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az ügyfél részére a finanszírozást, számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja képviselőként bemutat számára.

 

2. Értesítések, kapcsolattartás

A Felek az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

A Közvetítő az ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban együttesen: iratok) arra a címre küldi, amelyet az ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a közvetítő az ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, ill. telephelyére küldi az iratokat. A Közvetítő nem felel azért, ha az ügyfél által megadott név, cím, vagy kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más, a Közvetítő érdekkörén kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. Az ügyfél köteles Közvetítő részére haladéktalanul bejelenteni címének változását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az ügyfelet terheli.

A Közvetítő nem felel a postai úton történő kézbesítés hibájából eredő károkért.

Ha a Közvetítő rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Közvetítő nem felel.

Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek.

Az Ügyfél a Közvetítő részére szóló küldeményeket a Közvetítő székhelyére köteles megküldeni.

A közvetítő jogosult úgy tekinteni, hogy az ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésbe foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.

Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Közvetítő jogosult nem cégszerűen aláírva, illetve aláírással-pecséttel ellátva megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők.

A Közvetítő az ügyféllel az alábbi módon tarthat kapcsolatot.

 • Írásban

 • Személyesen

 • Telefonon

 • Telefax útján

 • E-mail útján

Telefonos kapcsolattartás esetén a Közvetítő az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve bíróság, más Hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetéseket hangszalagon rögzíteni. Az ügyfél a telefonbeszélgetés közvetítő általi hangszalagra történő rögzítéséhez hozzájárulását adja.

Ha azonban az ügyfél írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulását, a közvetítő az ügyféltől – minden esetleges korábbi megállapodás ellenére – kizárólag írásban fogad el rendelkezést.

A Közvetítő és az ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve – eltérő megállapodás hiányában – a magyar.

 

3. Együttműködés

A Közvetítő és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni.

A Közvetítő a tevékenysége során mindenkor az adott helyzetben általában elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

A Közvetítő a közvetített szerződés futamideje alatt is az Ügyfél rendelkezésére áll az adott közvetített szerződéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása és esetleges problémák megoldásának elősegítése érdekében.

 

4. Banktitkok és üzleti titok

A Közvetítő az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott banktitoknak minősülő információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, és azokat az Ügyfél által adott írásbeli meghatalmazásban, valamint az alábbiakban megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, illetve csak a jogszabályokban meghatározott esetben szolgáltatja ki. A Közvetítő felelős az általa igénybevett jogi vagy egyéb képviselő, szakértő és közreműködő titoktartásáért, és a részükre történő adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket. A Közvetítő az üzleti kapcsolatok megszűnése után is – időbeli korlátozás nélkül – megőrzi a banktitkot.

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

 1. Az ügyfél, illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad.

 2. A hitelszerződésről és pénzügyi vállalkozásról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad.

 3. Abban az esetben, ha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a közvetítő nem felel.

Az Ügyfél köteles a Közvetítőről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok – minden olyan, a Közvetítő pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó – tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Közvetítő méltányolható érdeke fűződik. A Közvetítő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

5. Adatvédelem és adatkezelés, nyilvántartás

A Közvetítő az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Közvetítő köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylatra vonatkozó törvényi előírásokat.

A Közvetítő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint az ügyfélnek a közvetítőhöz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, és feldolgozza.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az egyes szerződések megszűnése után 5 évig az ügyfél személyes betét és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje.

 

6. Panaszkezelés

Az Ügyfél a Közvetítő pénzügyi közvetítői szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait

személyesen munkanapokon a Közvetítő ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében (1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/2.), a nyitvatartási idő alatt,

írásban a 1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/2. címre küldött levélben

- telefonon a +36-1/99-99-970-es telefonszámon munkanapon nyitvatartási idő alatt;

teheti meg saját nevében vagy meghatalmazott útján eljárva. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A Közvetítő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Közvetítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Közvetítő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja írásbeli úton tett panasz esetében megküldi. A Közvetítő az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A panasz elutasítása esetén a Közvetítő válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB előtt a vonatkozó formanyomtatvány kitöltésével fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcím: H-1525 Budapest Pf.:172.; telefonszám: +36-80-203-776; email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) eljárását kezdeményezheti. A panaszra adott válasz külön is tartalmazza a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

A Közvetítő a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.

A Közvetítő az Ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

A fenti nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a. a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b. a panasz benyújtásának időpontját,

c. a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d. a c. pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá

e. a panasz megválaszolásának időpontját.

 

A Felek között bármilyen felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Abban az esetben, ha a Felek nem tudnak írásos megegyezésre jutni, és az Ügyfél nem minősül fogyasztónak a magyar jogszabályok szerint, a közvetítő – az ügyféllel kötött eltérő egyedi megállapodás hiányában – a szerződésből eredő jogviták eldöntése érdekében kizárólagos hatáskörű és illetékességű bíróságot nem köt ki.

Tájékoztatási kötelezettség, az ügyfél tájékoztatása

Az ügyfél tájékoztatása

A Közvetítő az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldését, illetőleg az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel felvétele) és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a 2009. évi CLXII. törvény előírása alapján

A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

 • a. a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

 • b. a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

 • c. a hitel teljes összege,

 • d. a hitel futamideje,

 • e. a teljes hiteldíj mutató,

 • f. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

g. a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl jelen bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

1) a hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

2) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

3) a törlesztőrészletek száma, valamint

4) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

 

A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell. Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt. A Közvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

 

Az 53/2016 (XII.21.) NGM rendelt vonatkozásában fenn álló tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok

 

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:

a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,

d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,

g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és ha ismert, annak összegéről, ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

h) alkuszként a fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a díj kiszámításának módjáról,

i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint

j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

 

Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő közvetítő a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Közvetítő vállalja, hogy a fogyasztót tájékoztatja arról, hogy jogosult a jelen pontba foglaltak kapcsán tájékoztatást kérni. Jelen bekezdésben meghatározott eset kivételével a Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Közvetítő kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a közvetítő a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. A közvetítő a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges ajánlatot, amely a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas. Az ügynök és az alkusz felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás a 2009. évi CLXII. törvény előírása alapján

 

A hitelező, a közvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a közvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

A tájékoztatásnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

A tájékoztatást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

A tájékoztatás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a tájékoztatásnak ki kell terjednie

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

 

A hitelező az általa kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét a fogyasztók előzetes tájékozódása érdekében az internetes honlapján köteles hozzáférhetővé tenni.

A tájékoztatás módjának és formájának részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelező és a közvetítő tájékoztatása mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében - az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával - papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatni:

1. a hitel típusáról,

2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,

5. a hitel futamidejéről,

6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,

7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,

8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,

9. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,

10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,

11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,

12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről,

13. adott esetben a közjegyzői díjról,

14. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

16. a fizetés elmulasztásának következményeiről,

17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,

18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,

19. az előtörlesztéshez való jogról, és annak esetleges költségeiről,

20. Annak vonatkozásában, hogy a hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

21. a hitelszerződés tervezetének díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen történő rendelkezésre bocsátásának kötelezettségről, valamint

22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

 

Ha a 7. pont szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelező és a közvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelező és a közvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a tájékoztatás során a hitelező és a közvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelező és a közvetítő az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

a. Jelen fejezetpontban foglalt 22 pontos tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában, az 1-5. pontjában, 7. pontjában, 8. pontjában, 15. pontjában, 20. pontjában és 22. pontjában foglaltakról,

b. a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,

c. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint

d. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

A hitelező és a közvetítő jelen fejezetben foglalt adatokon kívül kizárólag az 1. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.

A közvetítő az általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon feltüntetni köteles, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely - egy, illetve több - hitelező képviseletében jár el.

A közvetítő a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni köteles.

Ha a hitelező megbízásából eljáró közvetítő részére a fogyasztót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a közvetítő a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében köteles e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatni.

A fogyasztó - az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével - a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a tájékoztatást megkapta. Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben

a. a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

b. a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

 

A tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.

Ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a hitelszerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (3) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelező és a közvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

Ha a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a Tétv. szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely az előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen ha az a Tétv. 4. § (4) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelező és a közvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

Jelzáloghitel igénylése esetén a hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós adathordozón vagy elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak, amelynek tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

A hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné. A tájékoztatást díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A jelzáloghitelre vonatkozó, a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón a személyre szóló tájékoztatóval együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, ha

a. még nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy

b. az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.

Jelzáloghitel esetén a Tétv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőinek keretében tájékoztatást kell adni a személyre szóló tájékoztatóban előírt és meghatározott elemekről. A hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a személyre szóló tájékoztatóban meghatározott adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve adhat tájékoztatást.

Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

 

A hitelképesség vizsgálata a hitelező által a 2009. évi CLXII. törvény előírása alapján

A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

Ha a 2009. évi CLXII. törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.

A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

A hiteltanácsadásra vonatkozó rendelkezések a 462/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásai alapján

A hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót, ha a hitelnyújtással kapcsolatban hiteltanácsadást nyújt.

A hiteltanácsadás előtt vagy a hiteltanácsadásra vonatkozó szerződés megkötése előtt a hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót:

a) arról, hogy a hiteltanácsadás alapja

aa) kizárólag a hitelező saját termékköre vagy

ab) hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó esetén a megbízó hitelező termékkörére vonatkozó ajánlatok, vagy a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas, a piacon hozzáférhető minden lehetséges ajánlat,

 

b) ha a hiteltanácsadásért díjat számít fel, a fizetendő díj összegéről vagy - ha annak összege a tájékoztatás nyújtásakor még nem határozható meg - a díj kiszámításának közérthető, egyértelmű módjáról.

 

Hiteltanácsadás esetén a hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó bekéri a fogyasztótól a személyes körülményeire, pénzügyi helyzetére, céljaira és az általa előnyben részesített feltételekre vonatkozó naprakész információkat. A hiteltanácsadás során a hitelezőnek, a közvetítőnek vagy a közvetítői alvállalkozónak a hitelszerződés tervezett futamideje alatt felmerülő esetleges kockázatok tekintetében ésszerű feltételezésekkel kell élnie.

Hiteltanácsadás esetén a hitelező saját termékkörére vonatkozóan, a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozója a közvetített termékkörre vonatkozóan kellően nagy számú ajánlatot vesz figyelembe és ebből egy vagy több hitelt ajánl a fogyasztó részére.

Hiteltanácsadás esetén a független közvetítő vagy közvetítői alvállalkozója a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas, a piacon hozzáférhető minden lehetséges ajánlatot figyelembe vesz és ebből egy vagy több hitelt ajánl a fogyasztó részére.

Hiteltanácsadás esetén a hitelező, a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a fogyasztó igényeinek és körülményeinek mérlegelése alapján az annak megfelelő hiteleket ajánlja. Az ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

 

A 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet vonatkozásában fennálló tájékoztatási kötelezettség

A közvetítő, többes ügynök vállalja, hogy a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad a fogyasztó részére a hivatkozott MNB rendelet főbb követelményeiről a fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében.

Közvetítői szerződés, díjazás

1. A közvetítői szerződés célja

Az Ügyfél és a Közvetítő közötti közvetítői szerződés célja, hogy a Közvetítő:

 1. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérje az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják,

 2. az Ügyfél részére kielégítő mennyiségű, több Pénzügyi Intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezze és átadja,

 3. konzultációval és tanácsadással segítse az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában,

 4. az Ügyfél által átadott kitöltött adatlapot és dokumentációt a Pénzügyi Intézmény részére továbbítsa,

 5. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése és megvalósítása érdekében az ügylettel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatot tartson az Ügyfél által választott Pénzügyi Intézménnyel és közreműködésével segítse elő az ügylet megvalósulását,

 6. a megvalósult ügylethez kapcsolódó dokumentumokat, információkat továbbítsa az Ügyfél és a Pénzügyi Intézmény részére és a szerződés megkötésének folyamatát kövesse nyomon.

2. A Közvetítő díjazása

 

A Közvetítő többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó Pénzügyi Intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként kizárólag akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing után az érintett Pénzügyi Intézménytől nem kap közvetítői díjat.

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más, a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos – de a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként egyéb díjat, költséget nem számít fel.

A Közvetítő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő díjak:

Tulajdoni lap bruttó: 6250 Forint/db

Térképmásolat bruttó: 3000 Forint/db

Iratbeadás bruttó: 12600 Forint/ Ingatlan

 

Egyes felelősségi kérdések

 1. A közvetítő felelőssége

A Közvetítő mint többes ügynök e tevékenysége során okozott kárért maga felel.

A Közvetítő mint többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el.

A Közvetítő nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Közvetítő működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.

A Közvetítő nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Közvetítő által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.

A Közvetítő tevékenységéből eredő károk biztosítására a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll.

A Közvetítő tevékenysége kizárólag az Ügyfél jelen Üzletszabályzatban foglalt tájékoztatására és a Közvetítői szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére korlátozódik, így a Közvetítő tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek. A Közvetítő ezért nem szavatolja az Ügyfél felé a Közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásnak a Pénzügyi Intézmény részéről történő pozitív elbírálását, így különösen, de nem kizárólagosan az igényelt hitel (kölcsön) tényleges folyósítását sem.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Intézménynek jogában áll az Ügyfél igényléséhez kapcsolódóan hiánypótlásként további dokumentumokat, adatokat bekérni, illetőleg az Ügyfél adott pénzügyi szolgáltatásra irányuló igényét indoklás nélkül elutasítani, amelyért a Közvetítőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Közvetítőt nem terheli továbbá felelősség a Pénzügyi Intézmény által esetlegesen kért további adatszolgáltatás kapcsán az Ügyfél részéről történő késedelmes teljesítésért, az ebből adódóan az Ügyfelet ért károkért. Közvetítő nem felel továbbá a Pénzügyi Intézmény ügyintézésének időtartamáért, továbbá bármely árfolyam-különbözetből eredő károkért.

A Közvetítő jogosult a szolgáltatások nyújtásakor, illetve a megbízások teljesítésekor 3. személy közreműködését igénybe venni, ha ez a legjobb belátása szerint az Ügyfél károsodástól való megóvása érdekében szükséges. A Közvetítő 3. személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, a Közvetítő felelőssége is ehhez igazodik. Az Ügyfél által kiválasztott közreműködő eljárásáért a Közvetítő nem vállal felelősséget.

A Közvetítő üzleti tevékenysége során a tőle elvárható gondossággal jár el a Hpt. és más, a közvetítőkre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

A Közvetítő megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az őt ért kárról és enyhítése érdekében tett lépéseiről a Közvetítőt tájékoztatni, haladéktalanul írásban értesíteni.

Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a Közvetítő felé hitelt érdemlően bizonyítani.

Ha a Közvetítő az Ügyfél megbízása alapján átvesz vagy továbbít okmányokat, úgy megvizsgálja azokat, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Közvetítő nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért, az okmányokon elvégzett áruk típusáért, származásáért, mennyiségéért, és minőségéért.

A Közvetítő nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképesség tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellően írásban a cselekvőképességében időközben beállt változásokról.

 1. A Pénzügyi Intézmény felelőssége

A Közvetítőt megbízó Pénzügyi Intézmény felel azért, hogy a Közvetítővel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök mint Közvetítő által ellátandó feladatokat, az Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a Közvetítővel kötött megbízási szerződés, megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Közvetítő rendelkezésére bocsát.

 1. Az Ügyfél felelőssége

Az Ügyfél felel a Pénzügyi Intézmény részére elbírálás céljára megadott, a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.

A Közvetítő nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi Intézményhez történő továbbításra.

 

A felek kötelezettségei, adatkezelés, nyilvántartás

 1. A Közvetítő kötelezettségei

A Közvetítő köteles a jelen Üzletszabályzat V. pontjában foglaltaknak megfelelő egyértelmű tájékoztatást az Ügyfélnek átadni.

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják.

A Közvetítő a tanácsadás során az Ügyfélnek a Pénzügyi Intézményre, a közvetített szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a Pénzügyi Intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel.

A Közvetítő az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi Intézmény(ek) részére elbírálás céljára megküldi az adott Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó adatlapot és dokumentációt, továbbá a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt, az ügylet elbírálásához elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. Az ügylet Pénzügyi Intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott Pénzügyi Intézmény általános szerződési feltételei irányadóak.

A Közvetítő a Hpt. alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni.

A Közvetítő kijelenti, hogy tevékenységéhez az MNB felé bejelentett közvetítői alvállalkozót a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően vehet igénybe, melynek eljárásáért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a közvetítői alvállalkozó szerződés szerint tartozik felelősséggel.

A Közvetítő közvetítői tevékenysége során az Ügyfél nevében a megbízó Pénzügyi Intézménytől az Ügyfelet megillető pénzt nem vesz át, illetve az Ügyfél által befizetett, a megbízó Pénzügyi Intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartja. E számlán más jellegű pénzeszközöket a Közvetítő nem tart. Ezek a pénzösszegek a Közvetítő más hitelezői kielégítésére végrehajtási és felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

 

 1. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Közvetítőt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős körülményekről, tényekről és adatokról, különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfél azonosításához szükséges adatokról, illetve azok változásáról.

Az Ügyfél köteles az Ügyfél, illetőleg az Ügyfél képviselőjének azonosításához szükséges adatokat és ezeket igazoló okiratokat a Közvetítő részére átadni a Hpt, illetőleg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

Az Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Közvetítőt, ha nem érkezett meg valamely általa a Közvetítőtől várt értesítés. Az Ügyfél szintén köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Közvetítőt, amennyiben a részére kézbesített dokumentum jogalap, esedékesség vagy összegszerűség tekintetében eltér az általa megkötött szerződésben, kezdeményezett megbízásban foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

Ezen tájékoztatás, illetőleg adatszolgáltatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetőleg félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmazó tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Közvetítő nem felel.

Az Ügyfél a Közvetítő által közvetített szerződés futamideje alatt – ha az előírja – a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés, záradék) egy másolati példányát minden év június 15. napjáig köteles a Közvetítő megküldeni, amit a Közvetítő haladéktalanul továbbít a Pénzügyi Intézmény részére.

 1. Adatkezelés, adatátadás, ügyfélszerződés nyilvántartás

A Közvetítő köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Közvetítő a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VIII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Közvetítő csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

Tekintettel arra, hogy a Közvetítő a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért az Ügyfél hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Közvetítő legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

A Közvetítő adatkezelésére egyebekben a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató irányadó.

 

Általános szerződési feltételek

A CashControl Professional Kft. ügyfeleivel kötött megbízási szerződésben az alábbi mindenkor hatályos szerződéskötési feltételeket támasztja:

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a H-EN-I/2017 pénzügyi szolgáltatások közvetítésére vonatkozó MNB engedéllyel rendelkezik, melynek értelmében Megbízót megbízási díjfizetési kötelezettség nem terheli, a folyósított hitel összege utáni jutalékot a Bank teljesíti Megbízott részére.

Megbízónak az alábbi esetekben sem keletkezik díjfizetési kötelezettsége:

 • az igényelt teljes hitelösszeg lehívása vagy folyósítása esetén

 • Megbízó Megbízott indikatív ajánlatában szereplő paraméterektől kedvezőbb ajánlattal rendelkezik és ezt írásban továbbítja Megbízott részére, illetve igazolja, hogy a kedvezőbb kondíció kritériumai megegyeznek a Megbízott részére megadott kritériumokkal.

 1. Megbízott jelen szerződésben vállalja, hogy a magyarországi pénzintézetek aktuálisan rendelkezésre álló konstrukciói alapján felkutatja Megbízó részére Megbízó priorítása alapján a legkedvezőbb finanszírozási árajánlatot és legjobb szakmai tudása alapján képviseli Megbízó érdekeit, illetve menedzseli a hatékony ügyintézést.

Az igényelt hitelösszeg:

Ennek keretében a Megbízott azt vállalja, hogy a megbízási szerződés és a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk alapján elemző és piacfelmérő tevékenységet végez a vele együttműködő partnerként szerződött bankok és pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Partner(ek) által kínált finanszírozási konstrukciók vonatkozásában.

Partnerek, pld. : AXA Bank, Budapest Bank, CIB Bank, Erste Bank, FHB Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Bank, Sopron Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, UniCredit Bank, Oberbank, Takarékszövetkezetek, stb.

A Megbízott elemző tevékenysége eredményeként a Partnerektől beszerzett információkról, a Megbízó igényeinek kielégítését szolgáló finanszírozási konstrukciókról írásban tájékoztatja a Megbízót. A Megbízott kívánság szerint részletes szóbeli tájékoztatást ad a Megbízónak az ajánlott konstrukciókról és szakmai tapasztalatai alapján tanácsot ad a Megbízó részére a Megbízó igényeinek ismeretében a legkedvezőbbnek ítélt megoldási formákról és azok feltételeiről.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által elkészített tájékoztató a készítés időpontjában, illetőleg annak Megbízott részére történő átadásakor az abban feltüntetett Partnereknél aktuálisan igénybe vehető konstrukciókat tartalmazza.

A Megbízott vállalja, hogy amennyiben tudomása van arról, hogy az ajánlott konstrukció(k) a megjelölt Partner(ek)nél korlátozott ideig vehető(k) igénybe, azt a tájékoztatóban feltünteti.

 1. Megbízó megbízza Megbízottat arra is, hogy a legmegfelelőbb hitelintézetektől indikatív ajánlatokat kérjen, melyeket Megbízott köteles Megbízó részére átadni.

 2. Megbízott az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • megbízás során a Megbízó személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozóan tudomására jutott információkat - időbeli korlátozás nélkül - üzleti titokként megőrzi,

 • a megbízás során tudomására jutott információkat harmadik fél részére nem adja át és azokat kizárólag a jelen szerződés szerinti megbízás teljesítése érdekében, a szükséges mértékig használja fel

 • az aláírt megbízási szerződés, illetve annak hiánytalan melléleteinek beérkezését követő 7 munkanapon belül az indikatív ajánlatot megküldi Megbízó részére (e határidő elmulasztás esetén – vis maior helyzet kivételével- Megbízott Megbízó részére 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű kárpótlást köteles fizetni),

 • Megbízó kérésére 24 órán belül az adásvételi szerződés finanszírozó pénzintézet által támasztott specifikus tartalmi követelményeinek megküldésére,

 • legfeljebb 7 munkanapon belül az adásvételi szerződés aláírását megelőzően annak tervezetét véleményezteti a kiválasztott finanszírozó pénzintézettel,

 • minden dokumentumot legfeljebb 48 órán belül továbbít a kiválasztott finanszírozó pénzintézet felé.

 1. Megbízó az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • a kért iratokat a tűzött határidőn belül prezentálja Megbízott részére,

 • személyes adatainak, illetőleg az ügylet szempontjából lényeges életkörülményeinek megváltozásáról Megbízottat 3 napon belül tájékoztatja,

 • a CashControl Professional Kft. részére átadott, a hiteligényléshez szükséges dokumentumok eredetiek, és azok tartalma a valóságnak megfelel,

 • a megbízási szerződés 3. számú mellékletként szereplő Excel táblázatot kitölti, vagy, ha telefonon történt adatszolgáltatás alapján Megbízott tölti ki Megbízó elmondása alapján, azt írásos úton jóváhagyja és egyben polgári jogi és büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a táblázatban szereplő adatokat ellenőrizte, azok a valóságnak minden kétséget kizáróan megfelelnek, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy ezen nyomtatvány alapján Megbízott az indikatív ajánlathoz szükséges munkálatokat megkezdje.

A Megbízó egyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a CashControl Professional Kft. részére átadott, a hiteligényléshez szükséges dokumentumok eredetiek, és azok tartalma a valóságnak megfelel, továbbá tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezeléséhez hozzájárul.

Megbízó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az MNB engedély értelmében Megbízott minden, a finanszírozó pénzintézetnek továbbított dokumentációt adminisztráljon.

A Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a saját nevében jár el.

A Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Partnerétől tájékoztatást kérjen és kapjon a megbízás szerinti igény megvalósítását szolgáló finanszírozási ügylet részleteiről. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával felmenti a harmadik felet (Partnert) a Megbízóra vonatkozó bank- és üzleti titok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alól.

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés során a fent megjelölt képviselőiken kívül az alábbi személyek jogosultak a kapcsolattartásra:

Megbízó részéről:

Megbízott részéről:
Kálmán Anikó
Telefon: 060/544-4000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Finanszírozóval való kapcsolattartás kizárólag a CashControl Kft-n keresztül történik. Ennek megszegése a Megbízó részéről azonnali hatályú szerződésfelmondás alapja, valamint a szerződés megszegéséből eredő költségek megtérítésére Megbízó köteles.

 2. Szerződő felek kijelentik, hogy azon kérdésekben, melyet a jelen szerződés nem szabályoz, a köztük létrejövő jogviszonyban a Ptk. szabályai irányadók.

Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Záró rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hpt., a Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének, illetőleg közzétételének napját követő napon lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Közvetítő és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a Közvetítői szerződés létrejöttével válik a Közvetítői szerződés részévé.

Budapest, 2020. május 12.

 

1. számú melléklet a CashControl Professional Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzatához a 2009. évi CLXII. törvény előírásai alapján

 

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően

 

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

a hitelező neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma

...

internet címe*

...

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

* jelölt mezők kitöltése nem kötelező

 

Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa

...

a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja

...

a hitel futamideje

...

a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja

Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
... 
[a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja:
...

a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget

... [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]

adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára

...

adott esetben a szükséges biztosítékok
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője

... [a szükséges biztosíték típusa]

adott esetben
a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését

...

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy hitelkamatok

...%
... 
[rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

...%
... 
[a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

hitelszerződés megkötéséhez szükséges
- biztosítási vagy
- egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek

igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
igen/nem 
[ha igen, annak típusa] ...

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez

...

adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - módosításának feltételei

...

adott esetben közjegyzői díj

...

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni

igen/nem

előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére

...

adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult

... [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]

a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

...

hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa
nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni

...

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság

...

az elállási jog gyakorlása

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

...

 

2. számú melléklet a CashControl Professional Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzatához a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet előírásai alapján

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:

1.1. a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),

1.2. adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).

2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:

2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,

2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,

2.3. a hitel lehetséges futamideje,

2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése, beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,

2.5. olyan hitelszerződés esetén, amely a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott referenciamutatóra hivatkozik, a referenciamutatók és azok kezelőinek nevei, valamint következményei a fogyasztóra nézve,

2.6. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,

2.7. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíjmutató,

2.8. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,

2.9. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,

2.10. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,

2.11. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést, és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,

2.12. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség, annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,

2.13. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,

2.14. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,

2.15. a hitelbírálat időtartama,

2.16. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

 

3. számú melléklet a CashControl Professional Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzatához a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet előírásai alapján

 

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

Bevezető szöveg

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült.
Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.
Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes. 
Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.
(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.

1. Hitelező

[Név] 
[Telefonszám] 
[Levelezési cím]
(Nem kötelező) [E-mail cím] 
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]

2. (Adott esetben): Hitelközvetítő

[Név] 
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező)[E-mail cím] 
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)
[(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy Ön dönthessen.)] 
[Díjazás]

3. A hitel fő jellemzői

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem] 
(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet. 
(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.
(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]
A hitel futamideje: [futamidő] 
[A hitel típusa]
[Az alkalmazandó kamatláb típusa] 
Az Ön által fizetendő teljes összeg
Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.
(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.
(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük. 
(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy
A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg] 
(Adott esetben) [Fedezet]

4. Kamat és egyéb költségek

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.
Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. 
A THM az alábbiakat tartalmazza:
Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]
[A THM egyéb összetevői] 
Egyszer fizetendő költségek
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek
(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.
(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.
(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában: 
[Költségek]
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.
Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.

5. A törlesztések gyakorisága és száma

A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság] 
A törlesztések száma: [szám]

6. Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg][pénznem]
Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.
(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.
(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet. 
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet. 
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek. 
(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.
(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]

7. Szemléltető törlesztési táblázat

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.
A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.
[Táblázat]

8. További kötelezettségek

A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:
[Kötelezettségek]
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:
[Következmények]

9. Előtörlesztés

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. 
(Adott esetben) [Feltételek]
(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]
(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.

10. Rugalmas elemek

(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más
[hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]
(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.
(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és - választható jelleggel - a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].

11. A fogyasztó egyéb jogai

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.
(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]
(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.
(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.

12. Panaszok

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás].
(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].
[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve

[A nem megfelelés típusai]
[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]
Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.
(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.

(Adott esetben) 14. További tájékoztatás

(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].
(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani. 
[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]

15. Felügyelet

A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.
(Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 

4.számú melléklet a 2009.évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

a hitelező neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma

...

internet címe*

...

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

* jelölt mezők kitöltése nem kötelező

 

Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szo
̈veg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2.1 A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

 

a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerzo
̋désben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa

...

a hitel futamideje

...adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes összegének visszafizetésére

...

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy hitelkamatok

...%
...
[rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes o
̈sszegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

...%
...
[a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok módosításának feltételei

... [A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő̋ ellenszolgáltatás.]

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
...
[az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

hitelszerző̋dés felmondása

... [a felmondási jog gyakorlásának feltételei, módja]

a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás
a hitelezo
̋nek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

...

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.

5.1 Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internetcíme*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba-vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság

...

az elállási jog gyakorlása

 Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni
a hitelszerzo
̋déstől.

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőzőidőszakban a hitelező által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a

szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező̋ aláveti magát

 

 

5.számú melléklet az 56/2014.(XII.31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

1. táblázat

A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében

A hitel típusa .... A hitel összege ... A hitel futamideje ... A hitel kamata .... (forint/deviza) (hónap)

 

Kamat emelkedése

Rendszeres jövedelem változása

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

-30% változás

... forint/deviza

...%.
... forint/deviza

 

 

 

-20% változás

... forint/deviza

...%
.... forint/deviza

 

 

 

-10% változás

 

 

 

 

 

0% változás

 

 

 

 

 

+10% változás

 

 

 

 

 

+20% változás

 

 

 

 

 

+30% változás

 

 

 

 

 

2. táblázat

Deviza alapú hitelszerződés árfolyamkockázata

A hitel kamata ... A hitel futamideje .... (hónap)

A törlesztőrészlet várható változása

Kamat emelkedése

Forintgyengülés

0%

10%

20%

30%

0,0%

...% ....... forint

 

 

 

1,0%

...% ....... forint

 

 

 

2,0%

 

 

 

 

3,0%

 

 

 

 

 

Szeretne többet megtudni pénzügyi termékeinkről? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

©2020 CashControl Professional Pénzügyi Tanácsadó Kft. | ÁSZF | Adatvédelmi tájékoztató | Impresszum

Site by Meraki